Ivana Mažar Marušić 


Ivana Mažar Marušić diplomirala je na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku gdje stječe zvanje profesorice matematike i informatike. Od 2007. godine zaposlena je u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića u Vukovaru gdje radi kao nastavnica matematike, a bila je i voditeljica projektnog tima pilot-projekta e-Škole. 

U proteklih nekoliko godina preuzima i ulogu stručnjaka za tehničku podršku te administratora za MDM sustav. Redovito se stručno usavršava, održava predavanja i sudjeluje u različitim projektima kojima se popularizira matematika i prirodoslovne znanosti među učenicima osnovne škole, ali i dječjih vrtića grada Vukovara. Članica je županijskog stručnog povjerenstva za natjecanja iz matematike.