Poziv za radove

Prijave za radove su zatvorene!

Rezultati recenzije bit će objavljeni 17. veljače 2023.

Teme

Područja koja obuhvaća: Digitalna zrelost škola, kontinuirani profesionalni razvoj i kontinuirano unaprjeđenje digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, dijeljenje znanja, vršnjačko učenje i globalno umrežavanje, sigurnosni aspekti i upravljanje digitalno zrelim školama, digitalna transformacija nenastavnih procesa

 • Digitalna zrelost škole, put prema digitalnoj zrelosti, digitalno sazrijevanje kao stalan proces i sastavni dio cjeloživotnog učenja za kontinuirani razvoj digitalnih kompetencija svih dionika odgojno-obrazovnog procesa, uloga ravnatelja i stručnih suradnika u digitalnom sazrijevanju, digitalna transformacija nenastavnih, poslovnih procesa i koncepata
 • Suradnja i ostvareni ishodi između škola i u zajednici, povezanost i globalno umrežavanje, virtualne zajednice praktičara, pružanje podrške (unutar i izvan škole, mentorstvo škola školi), prakse razmjene znanja, školski timovi, vršnjačko učenje, novi načini sudjelovanja na MOOC-ovima uz studijske grupe za učenje
 • Iskustva i prakse korištenja računalne opreme, razvijanje navike dijeljenja resursa, sigurnosni aspekti na razini cijele škole, zaštita osobnih podataka, prikupljanje i dijeljenje podataka, upravljanje informacijama, upravljanje, održavanje i korištenje opreme

Područja koja obuhvaća: Digitalni sadržaji – otvoreni obrazovni sadržaji razvijeni tijekom projekta e-Škole, pedagoška uporaba digitalnih tehnologija, primjena inovacija u pedagoškoj praksi, sigurnost na internetu, igrifikacija i ozbiljne igre.

 • Tehnologija u službi pedagogije u različitom okruženju (u učionici, online, kombinirano): digitalne tehnologije kao potpora za organizaciju, vođenje i upravljanje nastavnim procesom, digitalne tehnologije kao potpora praćenju i vrednovanju, digitalni materijali namijenjeni učenju i poučavanju, integriranje i primjena različitih digitalnih alata za učenje kako bi se omogućilo istraživanje i izražavanje kreativnosti kod učenika, e-Škole digitalni obrazovni sadržaji, e-Škole scenariji poučavanja, e-tečajevi, digitalni izvori i materijali, otvoreni obrazovni sadržaji (OER), izrada vlastitih digitalnih sadržaja i digitalna kreativnost
 • Ozbiljne igre i igrifikacija, izazovi i igrifikacija učenja, poučavanja i natjecanja, escape rooms i druge vrste obrazovnih igara za poticanje motivacije, uključenosti učenika u nastavni proces i razvoja vještine rješavanja problema
 • Promicanje računalne sigurnosti i poticanje razvoja kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika za primjereno, odgovorno, sigurno i svrhovito korištenje interneta i digitalnih tehnologija, poučavanje i prevencija elektroničkog nasilja
 • Rizici korištenja digitalnih tehnologija u obrazovanju, digitalna ovisnost i mentalno zdravlje odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika.

Područja koja obuhvaća: Digitalna pristupačnost, inkluzija, darovitost, raznolikost, asistivne tehnologije, jednakost u obrazovanju.

 • Pristupačno i inkluzivno učenje i poučavanje, pristupačnost u obrazovanju iz osobne i globalne perspektive, uključujući prepreke pristupačnosti s kojima se učenici suočavaju poslije osnovne škole i studenti poslije srednje škole, inkluzija i empatija u razredu, razvoj kompetencija za rad s učenicima s teškoćama u razvoju/učenju
 • Podrška potencijalno darovitim i darovitim učenicima, daroviti učenici i učenici koji žele znati više, razvoj kompetencija za rad s darovitim učenicima
 • Inkluzija pripadnika podzastupljenih i ranjivih skupina učenika i učenika izbjeglica u osnovne i srednje škole, društveno-korisno učenje i volontiranje u zajednici, aktivno građanstvo i uloga škole u zajednici
 • Asistivne tehnologije u komunikaciji i obrazovanju, augmentativna i alternativna komunikacija, smanjenje digitalnog jaza primjenom digitalnih alata i sadržaja i novim tehničkim rješenjima, pristupačnost dokumenata i multimedijskih sadržaja, tehnike i alati za izradu pristupačnih dokumenata i aplikacija, izrada pristupačnih infografika, videotitlova i opisa.

Područja koja obuhvaća: Kodiranje, programiranje, računalno razmišljanje i robotika u nastavi svih predmeta, umjetna inteligencija, etična uporaba umjetne inteligencije u obrazovanju, prikupljanje, upotreba i zaštita podataka, analitike učenja, proširena i virtualna stvarnost u kontekstu poučavanja

 • Implementacija kodiranja, programiranja i računalnog razmišljanja u svim predmetima kao poticaj na interdisciplinarni pristup, uporaba laboratorija digitalnog stvaralaštva i tinker laboratorija, kodiranje bez tehnologije, robotika, alati, platforme i inicijative za poučavanje kodiranja
 • Proširena i virtualna stvarnost u nastavi, iskustveno učenje i virtualna terenska nastava, priprema za struku i svijet rada, iskustva primjene 3D pisača u nastavi
 • Umjetna inteligencija kao potpora učenju, poučavanju, praćenju i vrednovanju, uporaba podataka i analitika učenja za unaprjeđenje učenja i poučavanja, virtualni učitelji, digitalni asistenti i chatbots, AI trendovi i njihov utjecaj na učenje i poučavanje
 • Etika umjetne inteligencije, etičke smjernice za pouzdanu umjetnu inteligenciju i etičku uporabu podataka u obrazovanju, algoritamska pristranost, medijska pismenost i sintetički mediji
 • Internet stvari u školi, inteligentni sustavi, pametni gradovi i pametna sela, meteorologija, ekologija i tehnologija za održivi razvoj.

Područja koja obuhvaća: Novi europski Bauhaus, aktivno učenje, učionica budućnosti, fleksibilno okruženje za učenje, centri izvrsnosti, inkluzivna i održiva škola.

 • Novi europski Bauhaus – vizija škole iz snova izgrađena na vrijednostima uključivosti, ljepote i održivosti, škola izvan okvira, škole bez zidova, novi oblici korištenja prostora za nove oblike poučavanja, fleksibilni prostori za učenje, učenje u učionici, u virtualnom i kombiniranom okruženju, prostor kao mjesto za aktivno učenje i kao faktor motivacije, koncept prostora kao integralni dio nastavnog procesa, pristupačan prostor
 • Aktivno učenje, učenik u središtu nastavnog procesa, učenje radom, inovativne metode učenja i poučavanja, suradnički virtualni projekti, izgradnja virtualnih svjetova, vršnjačko poučavanje
 • Regionalni centri izvrsnosti i kompetentnosti, regionalni obrazovni centri, učionice budućnosti, škola u kojoj se međupredmetnim osmišljavanjem nastavnog sadržaja obrađuju pojavnosti relevantne za život lokalne zajednice
 • Razvoj škole i unaprjeđenje nastave suradnjom s drugim institucijama, tvrtkama i udrugama, startupovi, dualno obrazovanje, povezivanje općeg i strukovnog obrazovanja sa svijetom rada, stjecanje strukovnih znanja i vještina, promicanje Europske godine vještina za poticanje konkurentnosti, inovativnosti i kreativnosti.

Formati prijave

Prijava za interaktivno izlaganje treba sadržavati primjere iz prakse: uporaba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode i slično. Potrebno je zorno prezentirati konkretan alat, program, metodu i dostupne podatke s posebnim naglaskom na korisničko iskustvo. Moguće je prikazati i rad na nekom projektu koji još nije rezultirao završnim podacima i zaključcima.

Uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima, interaktivno izlaganje koristi i PowerPoint prezentaciju.

Predviđeno je vrijeme za interaktivno izlaganje 15 minuta. U to vrijeme uključena su i pitanja publike.

Kako Uobličiti Prijavu Za Interaktivno Izlaganje?

Prijava treba uključivati odgovore na pitanja:

 • koji je cilj uporabe tehnologije koja se prezentira interaktivnim izlaganjem?
 • Ako je tema Vašeg interaktivnog izlaganja npr. korištenje određenog digitalnog alata, pojasnite nove funkcionalnosti u alatu, kako doprinosi učenju i poticanju razvoja vještina, koje izazove i probleme rješava i zašto koristite upravo taj alat.
 • koji su očekivani (po mogućnosti mjerljivi) ishodi provedene aktivnosti?
 • kratak opis alata/programa/metode?
 • zašto je izabran taj alat/program/metoda i što se njegovom uporabom rješava?
 • koje su naučene lekcije?
 • Na koje ste probleme nailazili i kako ste ih rješavali? Što je bilo dobro, a što nije u primjeni alata/programa/metode i kako ih unaprijediti?
 • koji su planovi za budućnost? Na koji ćete način koristiti alat/program/metodu u budućnosti, s obzirom na iskustvo koje ste stekli?
 • ključne riječi.

Radionica je format u kojem autor prezentira i putem različitih alata prenosi znanje sudionicima koji aktivno i praktično sudjeluju.

Predviđeno je vrijeme za održavanje radionice 90 minuta. U vrijeme održavanja uključena su i pitanja publike.

Kako Oblikovati Prijavu Za Radionicu?

 • navesti ishode učenja za polaznike radionice (prikazati iz perspektive polaznika): Što će polaznici naučiti/svladati/biti sposobni napraviti nakon pohađanja radionice. Na primjer, nakon pohađanja radionice o Moodleu polaznici će moći: ulogirati se, pregledavati materijale, koristiti forum i kalendar i predati zadatak.
 • definirati ciljane grupe: Kome je radionica namijenjena? Kakvog su profila očekivani polaznici?
 • definirati potrebna predznanja polaznika radionice: Koja su prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva neophodna?
 • definirati razinu predznanja: osnovna, srednja ili napredna?
 • odrediti veličinu grupe: Koliki je minimalan broj prijavljenih polaznika ispod kojeg se radionica neće održati? Koliki je maksimalan broj polaznika?
 • predstaviti metode koje će se koristiti:
  • predavanje
  • prezentacija s predavačkog računala
  • grupni rad polaznika, uz korištenje računala ili bez
  • individualan rad polaznika, na računalu ili bez
  • neki drugi oblik rada (koji?)
 • ključne riječi.

U konferencijskom radu razmatraju se rezultati i teorije koji nisu nužno izvorni, već su i ranije bili poznati. Autor koji prijavljuje rad za konferenciju „CUC 2023: Era digitalne zrelosti“ može opisivati iskustva u primjeni znanstvenih rezultata, kao i ostala iskustva stečena radom i projektima u edukaciji, znanosti, medijima i informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji.

Predviđeno je vrijeme za prezentaciju konferencijskog rada 15 minuta, u što je uključeno i vrijeme za pitanja publike.

Odabrani će radovi biti razmotreni za objavljivanje u konferencijskom zborniku.

Kako Oblikovati Prijavu Za Konferencijski Rad?

 • Struktura: uvod, opis rada i rezultata i zaključci
 • Opseg: najviše osam (8) stranica U opseg ulazi i sažetak od najviše 250 riječi, popis korištene literature (oblikovan po metodi brojčanih bilježaka), slike i ostali grafički prikazi
 • Format prijave: PDF dokument
 • Veličina datoteke: maksimalno 25 MB
 • Prijava konferencijskog rada mora biti anonimna.

Predložak za tekst konferencijskog rada možete preuzeti s:

https://docs.google.com/document/d/1baq86zeUytTQoIQfmesdlVZ6cnJMrMBltGJJ0e_G1VE/edit 

Pri osmišljavanju prijave preporučujemo uzeti u obzir: Naslov je najčitaniji i najvidljiviji dio rada jer se zajedno s imenom autora objavljuje u programu konferencije. Na temelju naslova sudionici uglavnom odlučuju pohađati izlaganje ili radionicu. Zato je iznimno važno da naslov bude kratak, sažet i zanimljiv.

U obrascu za prijavu pojavljuju se dvije verzije naslova:

 • Kratak naslov rada verzija je naslova koja će biti objavljena u programu konferencije i obvezan je. Maksimalan je broj znakova 60.
 • Dugi naslov proširena je verzija kratkog naslova. Unos dugog naslova nije obvezan, ali omogućava priliku prenijeti ideju rada ako to nije bilo moguće u kratkom naslovu.

BoF je oblik konferencijskog događanja koje omogućava neformalno okruženje za razgovor o temi koja je zajednička i interesantna određenom broju sudionika. Za razliku od prezentacija, okruglih stolova ili radionica koji su obično strože strukture, BoF-ovi su prilika za neformalnu raspravu u kojoj svatko može ravnopravno sudjelovati i doprinijeti svojim razmišljanjima, idejama, iskustvima i prijedlozima. Upravo vas zato pozivamo da se svojim prijedlozima tema za diskusiju ravnopravno uključite i u osmišljavanje programa. Radujemo se zajedničkom promišljanju!

Kako Uobličiti Prijavu Za BoF?

 • definirati naziv, značaj i relevantnost teme / trenda
 • definirati trajanje – 45 ili 90 minuta
 • navesti ishode učenja za polaznike radionice (prikazati iz perspektive polaznika): Što će polaznici naučiti nakon sudjelovanja u diskusiji?
 • definirati ciljane grupe: Kome je BoF namijenjen? Kakvog su profila očekivani polaznici?
 • navesti voditelja diskusije i objasniti kako njegova stručnost, znanje, iskustvo, konstruktivnost, doprinose diskusiji
 • navesti načine poticanja sudjelovanja publike
 • ključne riječi.

Kriteriji za recenziju radova

Prijave će se za konferenciju recenzirati prema sljedećim kriterijima:

 1. Doprinos konferenciji i povezanost s temama konferencije/Aktualnost teme: u kojoj mjeri prijava doprinosi konferenciji, na koji je način povezana s temom konferencije, je li tema aktualna i zanimljiva za sudionike konferencije.
 2. Inovativnost/Originalnost pedagoške prakse: obuhvaća li prijava inovativan pristup učenju i poučavanju izvan uobičajenih okvira, je li prijava originalna, kreativna i drukčija.
 3. Primjenjivost/Relevantnost prijave: u kojoj je mjeri prijava relevantna i primjenjiva u različitim predmetima i kontekstima učenja i poučavanja.
 4. Kvaliteta i jasnoća prijave: je li prijava cjelovita, jasno, precizno i kvalitetno napisana, dobro osmišljena i razrađena, sadrži li sve tražene elemente prema uputama za odabrani format.