Poziv za radove

Prijave za radove su zatvorene!

Rezultati recenzije bit će objavljeni 15. veljače 2023.

Teme

Područja koja obuhvaća: Digitalna zrelost škola, kontinuirani profesionalni razvoj i kontinuirano unaprjeđenje digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika, dijeljenje znanja, vršnjačko učenje i globalno umrežavanje, sigurnosni aspekti i upravljanje digitalno zrelim školama, digitalna transformacija nenastavnih procesa

 • Digitalna zrelost škole, put prema digitalnoj zrelosti, digitalno sazrijevanje kao stalan proces i sastavni dio cjeloživotnog učenja za kontinuirani razvoj digitalnih kompetencija svih dionika odgojno-obrazovnog procesa, uloga ravnatelja i stručnih suradnika u digitalnom sazrijevanju, digitalna transformacija nenastavnih, poslovnih procesa i koncepata
 • Suradnja i ostvareni ishodi između škola i u zajednici, povezanost i globalno umrežavanje, virtualne zajednice praktičara, pružanje podrške (unutar i izvan škole, mentorstvo škola školi), prakse razmjene znanja, školski timovi, vršnjačko učenje, novi načini sudjelovanja na MOOC-ovima uz studijske grupe za učenje
 • Iskustva i prakse korištenja računalne opreme, razvijanje navike dijeljenja resursa, sigurnosni aspekti na razini cijele škole, zaštita osobnih podataka, prikupljanje i dijeljenje podataka, upravljanje informacijama, upravljanje, održavanje i korištenje opreme

  Područja koja obuhvaća: Digitalni sadržaji – otvoreni obrazovni sadržaji razvijeni tijekom projekta e-Škole, pedagoška uporaba digitalnih tehnologija, primjena inovacija u pedagoškoj praksi, sigurnost na internetu, igrifikacija i ozbiljne igre.

  • Tehnologija u službi pedagogije u različitom okruženju (u učionici, online, kombinirano): digitalne tehnologije kao potpora za organizaciju, vođenje i upravljanje nastavnim procesom, digitalne tehnologije kao potpora praćenju i vrednovanju, digitalni materijali namijenjeni učenju i poučavanju, integriranje i primjena različitih digitalnih alata za učenje kako bi se omogućilo istraživanje i izražavanje kreativnosti kod učenika, e-Škole digitalni obrazovni sadržaji, e-Škole scenariji poučavanja, e-tečajevi, digitalni izvori i materijali, otvoreni obrazovni sadržaji (OER), izrada vlastitih digitalnih sadržaja i digitalna kreativnost
  • Ozbiljne igre i igrifikacija, izazovi i igrifikacija učenja, poučavanja i natjecanja, escape rooms i druge vrste obrazovnih igara za poticanje motivacije, uključenosti učenika u nastavni proces i razvoja vještine rješavanja problema
  • Promicanje računalne sigurnosti i poticanje razvoja kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika za primjereno, odgovorno, sigurno i svrhovito korištenje interneta i digitalnih tehnologija, poučavanje i prevencija elektroničkog nasilja
  • Rizici korištenja digitalnih tehnologija u obrazovanju, digitalna ovisnost i mentalno zdravlje odgojno-obrazovnih djelatnika i učenika.

  Područja koja obuhvaća: Digitalna pristupačnost, inkluzija, darovitost, raznolikost, asistivne tehnologije, jednakost u obrazovanju.

  • Pristupačno i inkluzivno učenje i poučavanje, pristupačnost u obrazovanju iz osobne i globalne perspektive, uključujući prepreke pristupačnosti s kojima se učenici suočavaju poslije osnovne škole i studenti poslije srednje škole, inkluzija i empatija u razredu, razvoj kompetencija za rad s učenicima s teškoćama u razvoju/učenju
  • Podrška potencijalno darovitim i darovitim učenicima, daroviti učenici i učenici koji žele znati više, razvoj kompetencija za rad s darovitim učenicima
  • Inkluzija pripadnika podzastupljenih i ranjivih skupina učenika i učenika izbjeglica u osnovne i srednje škole, društveno-korisno učenje i volontiranje u zajednici, aktivno građanstvo i uloga škole u zajednici
  • Asistivne tehnologije u komunikaciji i obrazovanju, augmentativna i alternativna komunikacija, smanjenje digitalnog jaza primjenom digitalnih alata i sadržaja i novim tehničkim rješenjima, pristupačnost dokumenata i multimedijskih sadržaja, tehnike i alati za izradu pristupačnih dokumenata i aplikacija, izrada pristupačnih infografika, videotitlova i opisa.

  Područja koja obuhvaća: Kodiranje, programiranje, računalno razmišljanje i robotika u nastavi svih predmeta, umjetna inteligencija, etična uporaba umjetne inteligencije u obrazovanju, prikupljanje, upotreba i zaštita podataka, analitike učenja, proširena i virtualna stvarnost u kontekstu poučavanja

  • Implementacija kodiranja, programiranja i računalnog razmišljanja u svim predmetima kao poticaj na interdisciplinarni pristup, uporaba laboratorija digitalnog stvaralaštva i tinker laboratorija, kodiranje bez tehnologije, robotika, alati, platforme i inicijative za poučavanje kodiranja
  • Proširena i virtualna stvarnost u nastavi, iskustveno učenje i virtualna terenska nastava, priprema za struku i svijet rada, iskustva primjene 3D pisača u nastavi
  • Umjetna inteligencija kao potpora učenju, poučavanju, praćenju i vrednovanju, uporaba podataka i analitika učenja za unaprjeđenje učenja i poučavanja, virtualni učitelji, digitalni asistenti i chatbots, AI trendovi i njihov utjecaj na učenje i poučavanje
  • Etika umjetne inteligencije, etičke smjernice za pouzdanu umjetnu inteligenciju i etičku uporabu podataka u obrazovanju, algoritamska pristranost, medijska pismenost i sintetički mediji
  • Internet stvari u školi, inteligentni sustavi, pametni gradovi i pametna sela, meteorologija, ekologija i tehnologija za održivi razvoj.

  Područja koja obuhvaća: Novi europski Bauhaus, aktivno učenje, učionica budućnosti, fleksibilno okruženje za učenje, centri izvrsnosti, inkluzivna i održiva škola.

  • Novi europski Bauhaus – vizija škole iz snova izgrađena na vrijednostima uključivosti, ljepote i održivosti, škola izvan okvira, škole bez zidova, novi oblici korištenja prostora za nove oblike poučavanja, fleksibilni prostori za učenje, učenje u učionici, u virtualnom i kombiniranom okruženju, prostor kao mjesto za aktivno učenje i kao faktor motivacije, koncept prostora kao integralni dio nastavnog procesa, pristupačan prostor
  • Aktivno učenje, učenik u središtu nastavnog procesa, učenje radom, inovativne metode učenja i poučavanja, suradnički virtualni projekti, izgradnja virtualnih svjetova, vršnjačko poučavanje
  • Regionalni centri izvrsnosti i kompetentnosti, regionalni obrazovni centri, učionice budućnosti, škola u kojoj se međupredmetnim osmišljavanjem nastavnog sadržaja obrađuju pojavnosti relevantne za život lokalne zajednice
  • Razvoj škole i unaprjeđenje nastave suradnjom s drugim institucijama, tvrtkama i udrugama, startupovi, dualno obrazovanje, povezivanje općeg i strukovnog obrazovanja sa svijetom rada, stjecanje strukovnih znanja i vještina, promicanje Europske godine vještina za poticanje konkurentnosti, inovativnosti i kreativnosti.

  Formati prijave

  Interaktivno izlaganje 

  Prijava za interaktivno izlaganje treba sadržavati primjere iz prakse: uporaba novog alata ili programa, inovativne nastavne metode i slično. Potrebno je zorno prezentirati konkretan alat, program, metodu i dostupne podatke s posebnim naglaskom na korisničko iskustvo. Moguće je prikazati i rad na nekom projektu koji još nije rezultirao završnim podacima i zaključcima. 

  Uz razmjenu ideja i interakciju sa sudionicima, interaktivno izlaganje koristi i PowerPoint prezentaciju. 

  Predviđeno je vrijeme za interaktivno izlaganje 15 minuta. U to vrijeme uključena su i pitanja publike.

  Kako uobličiti prijavu za interaktivno izlaganje?

  Prijava treba uključivati odgovore na pitanja: 

  • koji je cilj uporabe tehnologije koja se prezentira interaktivnim izlaganjem? Ako je tema Vašeg interaktivnog izlaganja npr. korištenje određenog digitalnog alata, pojasnite nove funkcionalnosti u alatu, kako doprinosi učenju i poticanju razvoja vještina, koje izazove i probleme rješava i zašto koristite upravo taj alat i . 
  • koji su očekivani (po mogućnosti mjerljivi) ishodi provedene aktivnosti? 
  • kratak opis alata/programa/metode? 
  • zašto je izabran taj alat/program/metoda i što se njegovom uporabom rješava? 
  • koje su naučene lekcije? Na koje ste probleme nailazili i kako ste ih rješavali? Što je bilo dobro, a što nije u primjeni alata/programa/metode i kako ih unaprijediti? 
  • koji su planovi za budućnost? Na koji ćete način koristiti alat/program/metodu u budućnosti, s obzirom na iskustvo koje ste stekli? 
  • ključne riječi.

  Radionica

  Radionica je format u kojem autor prezentira i putem različitih alata prenosi znanje sudionicima koji aktivno i praktično sudjeluju. 

  Predviđeno je vrijeme za održavanje radionice 90 minuta. U vrijeme održavanja uključena su i pitanja publike.

  Kako oblikovati prijavu za radionicu?

  • navesti ishode učenja za polaznike radionice (prikazati iz perspektive polaznika): Što će polaznici naučiti/svladati/biti sposobni napraviti nakon pohađanja radionice. Na primjer, nakon pohađanja radionice o Moodleu polaznici će moći: ulogirati se, pregledavati materijale, koristiti forum i kalendar i predati zadatak. 
  • definirati ciljane grupe: Kome je radionica namijenjena? Kakvog su profila očekivani polaznici? 
  • definirati potrebna predznanja polaznika radionice: Koja su prethodno stečena znanja, vještine ili iskustva neophodna? 
  • definirati razinu predznanja: osnovna, srednja ili napredna? 
  • odrediti veličinu grupe: Koliki je minimalan broj prijavljenih polaznika ispod kojeg se radionica neće održati? Koliki je maksimalan broj polaznika? 
  • predstaviti metode koje će se koristiti:
   • predavanje 
   • prezentacija s predavačkog računala 
   • grupni rad polaznika, uz korištenje računala ili bez 
   • individualan rad polaznika, na računalu ili bez 
   • neki drugi oblik rada (koji?) 
  • ključne riječi.

  Konferencijski rad

  U konferencijskom radu razmatraju se rezultati i teorije koji nisu nužno izvorni, već su i ranije bili poznati. Autor koji prijavljuje rad za konferenciju „CUC 2023: Era digitalne zrelosti“ može opisivati iskustva u primjeni znanstvenih rezultata, kao i ostala iskustva stečena radom i projektima u edukaciji, znanosti, medijima i informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji. 

  Predviđeno je vrijeme za prezentaciju konferencijskog rada 15 minuta, u što je uključeno i vrijeme za pitanja publike. 

  Odabrani će radovi biti razmotreni za objavljivanje u konferencijskom zborniku. 

  Kako oblikovati prijavu za konferencijski rad?

  • Struktura: uvod, opis rada i rezultata i zaključci 
  • Opseg: najviše osam (8) stranica U opseg ulazi i sažetak od najviše 250 riječi, popis korištene literature (oblikovan po metodi brojčanih bilježaka), slike i ostali grafički prikazi 
  • Format prijave: PDF dokument 
  • Veličina datoteke: maksimalno 25 MB 

  Prijava konferencijskog rada mora biti anonimna. 

  Predložak za tekst konferencijskog rada možete preuzeti s:

  https://docs.google.com/document/d/1baq86zeUytTQoIQfmesdlVZ6cnJMrMBltGJJ0e_G1VE/edit  

  Pri osmišljavanju prijave preporučujemo uzeti u obzir: Naslov je najčitaniji i najvidljiviji dio rada jer se zajedno s imenom autora objavljuje u programu konferencije. Na temelju naslova sudionici uglavnom odlučuju pohađati izlaganje ili radionicu. Zato je iznimno važno da naslov bude kratak, sažet i zanimljiv. 

  U obrascu za prijavu pojavljuju se dvije verzije naslova: 

  • Kratak naslov rada verzija je naslova koja će biti objavljena u programu konferencije i obvezan je. Maksimalan je broj znakova 60. 
  • Dugi naslov proširena je verzija kratkog naslova. Unos dugog naslova nije obvezan, ali omogućava priliku prenijeti ideju rada ako to nije bilo moguće u kratkom naslovu. 

  Birds of a Feather (BoF)

  BoF je oblik konferencijskog događanja koje omogućava neformalno okruženje za razgovor o temi koja je zajednička i interesantna određenom broju sudionika. Za razliku od prezentacija, okruglih stolova ili radionica koji su obično strože strukture, BoF-ovi su prilika za neformalnu raspravu u kojoj svatko može ravnopravno sudjelovati i doprinijeti svojim razmišljanjima, idejama, iskustvima i prijedlozima. Upravo vas zato pozivamo da se svojim prijedlozima tema za diskusiju ravnopravno uključite i u osmišljavanje programa. Radujemo se zajedničkom promišljanju! 

  Kako uobličiti prijavu za BoF?

  • definirati naziv, značaj i relevantnost teme / trenda 
  • definirati trajanje – 45 ili 90 minuta 
  • navesti ishode učenja za polaznike radionice (prikazati iz perspektive polaznika): Što će polaznici naučiti nakon sudjelovanja u diskusiji? 
  • definirati ciljane grupe: Kome je BoF namijenjen? Kakvog su profila očekivani polaznici? 
  • navesti voditelja diskusije i objasniti kako njegova stručnost, znanje, iskustvo, konstruktivnost, doprinose diskusiji 
  • navesti načine poticanja sudjelovanja publike 
  • ključne riječi. 

  Kriteriji za recenziju radova

  Prijave će se za konferenciju recenzirati prema sljedećim kriterijima: 

  1. Doprinos konferenciji i povezanost s temama konferencije/Aktualnost teme: u kojoj mjeri prijava doprinosi konferenciji, na koji je način povezana s temom konferencije, je li tema aktualna i zanimljiva za sudionike konferencije. 

  2. Inovativnost/Originalnost pedagoške prakse: obuhvaća li prijava inovativan pristup učenju i poučavanju izvan uobičajenih okvira, je li prijava originalna, kreativna i drukčija. 

  3. Primjenjivost/Relevantnost prijave: u kojoj je mjeri prijava relevantna i primjenjiva u različitim predmetima i kontekstima učenja i poučavanja. 

  4. Kvaliteta i jasnoća prijave: je li prijava cjelovita, jasno, precizno i kvalitetno napisana, dobro osmišljena i razrađena, sadrži li sve tražene elemente prema uputama za odabrani format.