Ena Kantor

Ena Kantor diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Zaposlena je kao stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi Franje Krežme Osijek te kao vanjski suradnik u naslovnom suradničkom zvanju asistenta na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Po završetku studija, upisuje poslijediplomski Doktorski studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje se primarno bavi temama mentalnog zdravlja mladih odraslih osoba na čemu temelji svoj znanstveno-istraživački rad. 

Dodatno se educira o temama vezanim za identifikaciju i pružanje podrške učenicima s posebno odgojno-obrazovnim potrebama te o temama vezanim za prevenciju nasilja među djecom osnovno školske dobi.

Aktivno sudjeluje u edukaciji mladih odraslih o temama vezanim za mentalno zdravlje o kojima je održala niz predavanja i radionica za nepsihologe.

Sudjelovala je na većem broju međunarodnih i domaćih konferencija i stručnih skupova. Sudjelovala je u organizaciji nekoliko međunarodnih i domaćih projekata među kojima je i organizacija nekoliko znanstveno-stručnih skupova.