Ove godine uveli smo novu vrstu radova koji se mogu prijaviti i predstaviti na konferenciji CUC 2018. Riječ je o znanstvenim radovima na temu “Istraživanja u obrazovanju” koji, osim u Zborniku radova 20. CARNET-ove korisničke konferencije CUC 2018, imaju mogućnost objave u Školskom vjesniku, časopisu za pedagogijsku teoriju i praksu. Autori prilikom prijave rada putem obrasca za prijavu radova odabiru hoće li njihov rad biti upućen na recenzentski postupak časopisa Školski vjesnik.

Za objavu rada u časopisu Školski vjesnik potrebno je ispuniti sljedeće preduvjete:

  • Odabrana tema rada je “Istraživanja u obrazovanju”.
  • Pozitivna recenzija Programskog odbora konferencije CUC 2018.
  • Prezentiranje rada na konferenciji CUC 2018.
  • Pozitivna recenzija recenzenata časopisa Školski vjesnik.
  • Rad može imati maksimalno dva koautora.

Znanstveni rad može se prijaviti u jednoj od sljedećih kategorija*:

  • Izvorni znanstveni članak koji sadrži originalne teorijske ili praktične rezultate istraživanja.
  • Prethodno priopćenje koje sadrži jedan ili više novih znanstvenih podataka, ali bez dovoljno pojedinosti koje bi omogućavale provjeru kao kod izvornih znanstvenih članaka. U priopćenju se mogu dati rezultati eksperimentalnih istraživanja, odnosno empirijskih i istraživanja u tijeku, koji, zbog aktualnosti, traže brzo objavljivanje.
  • Pregledni članak koji sadrži cjelovit prikaz stanja i tendencije razvoja određenoga područja teorije, metodologije ili primjene s kritičkim osvrtom ili procjenom. Citirana literatura mora biti dovoljno cjelovita da omogućuje dobar uvid i uključivanje u prikazano područje.

Upute za strukturiranje i formatiranje znanstvenog rada dostupne su u dokumentu “Upute autorima“.

Za uspješnu prijavu znanstvenog rada obavezno je u obrascu za prijavu radova:

  • ispuniti polja Opće informacije, Teme, Sažetak Vaše prijave, Autori, Autor za komunikaciju s organizatorima te Lozinka
  • u polju Prijava znanstvenog ili stručnog rada učitati puni tekst znanstvenog rada (maksimalna dozvoljena veličina datoteke je 25 MB, a obavezno je učitavanje u PDF formatu).

Vrijeme predviđeno za prezentiranje znanstvenog rada na konferenciji, u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja publike, je 15 minuta.


* Opis kategorija preuzet je iz uputa autorima časopisa “Školski vjesnik”.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.