Pozivamo autore prihvaćenih radova da se prijave na konferenciju najkasnije do 24. rujna 2017. godine, što ćemo smatrati preduvjetom za njihovo uvrštavanje u konačnu verziju programa konferencije. Prezentacije pripremljene u PowerPointu ili drugom alatu za pripremu prezentacija potrebno je do 15. listopada 2017. godine učitati na adresi https://radovi.cuc.carnet.hr/ na mjesto “prezentacija”.

Vrijeme predviđeno za prezentiranje

Sve autore radova molimo da pripreme prezentacije odgovarajuće dužine, u skladu s vremenom predviđenim za određeni format, kako slijedi:

 • Za prezentaciju Stručnog rada na konferenciji predviđeno je 15 minuta. Blok prezentacija traje 90 minuta, pa će to vrijeme biti ravnomjerno raspoređeno na sve prezentacije u tom bloku. Kad bude dostupna konačna verzija programa, provjerite je li možda došlo do manjih odstupanja.
 • Za Interaktivno izlaganje vrijeme predviđeno za prezentaciju je 20 minuta, u formi razmjene ideja i interakcije sa sudionicima koji prisustvuju izlaganju. Blok prezentacija traje 90 minuta, pa će to vrijeme biti ravnomjerno raspoređeno na sve prezentacije u tom bloku. Kad bude dostupna konačna verzija programa, provjerite je li možda došlo do manjih odstupanja.
 • Vrijeme predviđeno za Radionicu je 90 minuta.
 • Vrijeme predviđeno za Ogledni sat je 35 minuta.

Oprema

 • Standardna oprema koju ćete imati na raspolaganju uključuje: predavačko računalo spojeno na Internet, projektor, platno ili drugu površinu za projekciju, miš/daljinski upravljač s pokazivačem.
 • Standardni formati za prezentacije su PowerPoint, OpenOffice ili PDF te su takve prezentacije kompatibilne s opremom koja će Vam biti na raspolaganju. Ako planirate koristiti alat Prezi, molimo da dostavite datoteku, a naknadno s organizatorom provjerite prezentiranje online verzije. Ako planirate koristiti neki drugi alat, molimo Vas da se prije izrade prezentacije javite organizatoru i provjerite hoće li njeno prikazivanje biti moguće.
 • Ako tijekom prezentacije želite pokazati neki sadržaj s Interneta, pogotovo ako se radi o multimedijalnim materijalima, provjerite s organizatorom mogu li se osigurati dodatni programski alati ili oprema koja bi za to mogla biti potrebna.
 • Većina prezentacija na konferenciji CUC se snima i prenosi putem Interneta. Ovo se ne odnosi na Radionice i Ogledne sate koji se odvijaju u računalnim učionicama.

Planiranje prezentacije

 • Odgovorite sami sebi na pitanje: Koja je svrha moje prezentacije? Osim što želite prezentirati svoj rad, što je ono glavno što publici želite poručiti? Što bi publiku moglo zanimati? Što je u Vašem radu za publiku novo?
 • Pokušajte procijeniti je li moguće u predviđenom vremenu izložiti sve što se Vama čini važnim. Ako je potrebno, odustanite od nekih dijelova sadržaja i fokusirajte se na ono što je važno i novo.
 • Razvijte priču tako da ju može pratiti publika koja je možda tek općenito informirana o užem području kojim se bavite i koja ne poznaje sredinu u kojoj radite ili u kojoj ste proveli projekt ili istraživanje. Prema toj priči strukturirajte prezentaciju.
 • Jedan od mogućih redoslijeda izlaganja je onaj u kojem najprije opisujete okruženje u kojem ste proveli svoje istraživanje ili projekt, zatim prelazite na opis rezultata i na kraju prezentirate zaključak. Ovo je samo prijedlog, možda želite započeti nečim efektnijim. Pokušajte priču presložiti na više različitih načina i odaberite onaj koji smatrate najučinkovitijim.
 • Bez obzira na redoslijed, pazite da uvod ne bude predugačak, a da previše važnih napomena ne ostane za kraj.
 • Održite probnu prezentaciju za nekog dobronamjernog kritičara i provjerite njenu učinkovitost i trajanje.

Priprema slajdova

 • Prezentiranje radova na konferencijama najčešće se izvodi uz pomoć PowerPoint prezentacija, pa su i ove preporuke s tim u skladu. Ako planirate koristite neki drugi alat, prilagodite ove upute i primijenite ih na odgovarajući način, te provjerite poglavlje o opremi.
 • Slajdovi služe za isticanje važnih napomena iz Vašeg izlaganja (ne više od 4 do 5 informacija na pojedinom slajdu) ili kako biste na drugi, vizualno atraktivniji način prezentirali ključne informacije. U svakom slučaju izbjegavajte tekst s cijelim rečenicama.
 • Da bi tekst na slajdovima bio čitljiv i publici u zadnjim redovima, posvetite pažnju odabiru tipa i veličine fonta, razmacima, odabiru odgovarajućih boja teksta i pozadine (najlakše je poslužiti se gotovim predlošcima za izradu prezentacija).
 • Budite umjereni u korištenju boja, animacija, zvučnih i drugih efekata – oni mogu skrenuti pažnju sa sadržaja kojeg prezentirate.
 • Na slajdovima su poželjni grafički prikazi i slike. Razmislite koliko će neki detalji na tim slikama biti vidljivi publici u zadnjim redovima (npr. tekst ili legende na grafovima). Planirajte vrijeme koje ćete u svojem izlaganju morati posvetiti svakom grafičkom prikazu, kako biste slušateljima objasnili što predstavljaju pojedini stupci, linije ili boje na njemu.
 • Ako u prezentaciju želite uvrstiti sadržaje koje niste sami izradili, provjerite jesu li za njihovo korištenje potrebne dozvole autora, kako ne bi došlo do povrede autorskih prava.

Izvođenje prezentacije

 • Dođite u prostoriju barem 15 minuta prije početka cijelog bloka prezentacija. Javite se voditelju te provjerite redoslijed svih prezentacija u tom bloku, izgled prostorije i opremu koju ćete koristiti.
 • Dok držite prezentaciju kretanje će Vam možda biti ograničeno zbog mikrofona, no slobodno to nadoknadite barem manjim otklonima tijela, kretnjama ruku i sl. Ako niste ograničeni mikrofonom ipak nemojte pretjerati s kretanjem.
 • Pokušajte cijelo vrijeme biti okrenuti prema publici, a ne prema projekcijskom platnu ili usredotočeni na ekran predavačkog računala. Time ćete osigurati dobar zvuk i razumljivost, što je posebno važno za one gledatelje koji prate predavanje putem Interneta. Gledanjem u publiku za vrijeme prezentacije uspostavit ćete s njom bolji kontakt.
 • Dobro je uspostaviti kontakt s publikom i na drugi način (npr. možete pitati ima li tko u publici iskustava sličnih Vašima – ako Vam je takva informacija korisna i potrebna za održavanje prezentacije).
 • Na pitanja iz publike odgovorite kratko i jasno. Ako ne znate odgovor, priznajte to i ponudite naknadni odgovor mailom ili na drugi način. Ako je pitanje neprimjereno za razgovor pred publikom, ponudite odgovor u razgovoru za vrijeme pauze.

COPYRIGHT © 2017 CARNet. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNeta.